Menu Sluiten

Versie: 01 juli 2020

Algemene Voorwaarden Fotograaf Onderwater

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografe en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
 4. Fotografe: Monique Hassink, FotograafOnderwater.nl, KvK 27311176, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 10. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals (maar niet beperkt tot) een dia, negatief, afdruk, polaroid, CDrom, DVD, usb stick, computer, laptop, tablet of harde schijf.
 11. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotografe en een Wederpartij, inclusief offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotografe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offerte

 1. Fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Het invullen en inleveren van een bestelformulier door opdrachtgever wordt beschouwd als schriftelijke bevestiging van de opdracht. 
 3. De door de opdrachtgever ingevulde fotonummers zijn bindend voor de opdracht. Wanneer opdrachtgever één of meerdere verkeerde fotonummers heeft ingevuld kan er geen aanspraak worden gemaakt op ruil voor de juiste foto, noch op restitutie van het betaalde bedrag. 
 4. Indien de fotografe de juiste foto nog op een beelddrager heeft staan kan opdrachtgever ervoor kiezen deze af te nemen tegen een nieuwe betaling. Indien de juiste foto(‘s) van alle beelddragers zijn verwijderd kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie.
 5. Indien de fotografe één of meerdere verkeerde foto’s levert terwijl opdrachtgever de juiste fotonummers heeft opgegeven kan de opdrachtgever tot 14 dagen na levering van de foto(’s) alsnog om de juiste foto(‘s) vragen. De fotografe zal deze gratis toesturen indien mogelijk. Wanneer de fotografe de juiste foto’s reeds van alle beelddragers heeft verwijderd zal zij het betaalde bedrag terugbetalen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige andere vergoeding dan restitutie van het betaalde bedrag.
 6. Fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.
 7. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 8. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotografe gebruikelijk werkt.
 2. Fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotografe volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotografe werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Artikel 8. Levering

 1. Fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. De online presentatie van een fotoshoot blijft één maand beschikbaar. 
 4. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen per email bij fotografe. De levertijd van de bestelde foto’s is afhankelijk van de hoeveelheid overeengekomen bewerking en wordt vastgelegd op het moment van de bestelling.
 5. Vanaf het moment dat foto’s van een fotoshoot online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 30 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen. Levertijd hangt af van het aantal foto’s en de gewenste bewerking en wordt overeengekomen op het moment van de bestelling.
 6. Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 7. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 8. Levering van digitale bestanden geschiedt per email, of via Wetransfer of vergelijkbare service voor grote bestanden. Digitale bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
 9. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

Artikel 10. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde, waarbij de Fotografe onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotografe in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 3. Indien aannemelijk is dat Fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotografe dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Fotografe genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden.

 1. Fotografe zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 5. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotografe nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotografe dan ook.

Artikel 12. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotografe, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Fotografe 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening indien de annulering tenminste 14 dagen voor datum van uitvoering geschied. Wanneer de annulering minder dan 14 dagen voor datum van de opdracht geschied brengt Fotografe 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotografe indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotografe.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografe.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe.
 3. Indien Fotografe gemaakte foto’s wil gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal zal zij daarvoor altijd schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotografe.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotografe, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografe.
 10. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent Fotografe drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotografe.

Artikel 15. Portretrecht

 1. Fotografe zal altijd schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan de opdrachtgever indien zij werken wil gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld een modelovereenkomst.
 2. Fotografe zal schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan opdrachtgever indien zij de werken wil licentieren aan derden ter promotie, tenzij een modelovereenkomst is getekend.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotografe of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 17. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. Fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografe aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Monique Hassink, FotograafOnderwater.nl, en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten

Deze website maakt gebruik van cookies.